لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
11341 ...mohammad aliakb 517,000 ریال پرداخت شده 02:54:36 96/09/26
11340 ...arianm 800,000 ریال پرداخت شده 10:51:09 96/09/25
11339 ...pioneer2 510,000 ریال پرداخت شده 01:09:05 96/09/25
11338 ...afshin 174,405 ریال پرداخت شده 12:12:31 96/09/25
11337 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 08:29:21 96/09/24
11336 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 12:28:08 96/09/23
11335 ...hooriyehmoha 420,000 ریال پرداخت شده 02:36:02 96/09/23
11334 ...arianm 800,000 ریال پرداخت شده 01:01:48 96/09/23
11333 ... 220,000 ریال پرداخت شده 09:35:09 96/09/22
11332 ...es 1,055,000 ریال پرداخت شده 01:07:03 96/09/22
11331 ...mohammad aliakb 1,029,000 ریال پرداخت شده 12:39:46 96/09/21
11330 ...irb 160,825 ریال پرداخت شده 09:25:18 96/09/21
11329 ...arianm 800,000 ریال پرداخت شده 06:23:36 96/09/19
11328 ...omidc 970,000 ریال پرداخت شده 01:11:29 96/09/19
11327 ...saybe 239,745 ریال پرداخت شده 01:23:41 96/09/19
11326 ...picc 150,960 ریال پرداخت شده 09:52:39 96/09/18
11325 ...Ma 1,930,000 ریال پرداخت شده 08:12:55 96/09/18
11323 ...hame 615,000 ریال پرداخت شده 10:51:54 96/09/16
11322 ...pioneer2 1,100,000 ریال پرداخت شده 10:46:07 96/09/16
11321 ...paeiz.1313@gmail. 325,000 ریال پرداخت شده 10:03:30 96/09/16
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5790391597 ریال