لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
10417 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 04:48:39 95/12/01
10416 ...Mahan 241,640 ریال پرداخت شده 04:37:16 95/12/01
10415 ...aminza 162,170 ریال پرداخت شده 11:23:05 95/12/01
10414 ...goa 171,965 ریال پرداخت شده 07:20:32 95/12/01
10413 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 10:43:52 95/11/30
10412 ...dlba 175,280 ریال پرداخت شده 02:53:23 95/11/30
10411 ...name 550,000 ریال پرداخت شده 12:25:53 95/11/30
10410 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 12:15:48 95/11/30
10409 ...blogr 301,560 ریال پرداخت شده 07:57:05 95/11/29
10408 ...Sorush 197,509 ریال پرداخت شده 07:11:35 95/11/29
10407 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 06:28:08 95/11/29
10406 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 01:56:50 95/11/29
10405 ...goa 164,640 ریال پرداخت شده 07:25:30 95/11/29
10404 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 11:24:56 95/11/28
10403 ...sina-jabb 400,000 ریال پرداخت شده 02:48:12 95/11/28
10402 ...ali-jabb 300,000 ریال پرداخت شده 02:46:44 95/11/28
10401 ...dehgh 151,820 ریال پرداخت شده 01:21:52 95/11/28
10400 ...dilbil 700,000 ریال پرداخت شده 01:20:33 95/11/28
10399 ...vahid2ava@gmail. 632,388 ریال پرداخت شده 11:56:56 95/11/28
10398 ...mohama 151,200 ریال پرداخت شده 11:15:50 95/11/27
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5382820000 ریال