لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
10900 ...goa 182,000 ریال پرداخت شده 05:13:56 96/04/31
10899 ...farsdownl 265,000 ریال پرداخت شده 01:16:40 96/04/31
10898 ...goa 212,380 ریال پرداخت شده 07:18:18 96/04/30
10897 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 12:53:42 96/04/30
10896 ...ali-jabb 410,000 ریال پرداخت شده 03:40:22 96/04/29
10895 ...sina-jabb 540,000 ریال پرداخت شده 12:28:07 96/04/29
10894 ...goa 198,660 ریال پرداخت شده 09:02:46 96/04/29
10893 ...goa 173,775 ریال پرداخت شده 05:35:44 96/04/28
10892 ...S 1,190,000 ریال پرداخت شده 10:48:33 96/04/28
10891 ...mosi9 178,860 ریال پرداخت شده 03:16:30 96/04/27
10890 ...es 1,045,000 ریال پرداخت شده 02:45:56 96/04/26
10889 ...omidc 970,000 ریال پرداخت شده 12:39:06 96/04/26
10888 ...pasargadsa 150,386 ریال پرداخت شده 07:32:27 96/04/25
10887 ...patog 707,315 ریال پرداخت شده 10:18:59 96/04/25
10886 ...dilbil 600,000 ریال پرداخت شده 05:30:50 96/04/24
10885 ...farsdownl 215,000 ریال پرداخت شده 02:38:21 96/04/24
10884 ... 150,000 ریال پرداخت شده 11:24:41 96/04/24
10883 ...afshin 193,680 ریال پرداخت شده 04:44:54 96/04/24
10882 ...vah 326,895 ریال پرداخت شده 02:09:16 96/04/24
10881 ...goa 155,365 ریال پرداخت شده 12:00:27 96/04/24
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5595887101 ریال