لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
10769 ...vahid2ava@gmail. 711,295 ریال پرداخت شده 07:01:51 96/03/04
10768 ...irania 182,680 ریال پرداخت شده 03:39:37 96/03/04
10767 ...sina-jabb 560,000 ریال پرداخت شده 02:51:23 96/03/04
10766 ...irb 157,815 ریال پرداخت شده 10:04:37 96/03/04
10765 ...taksite 185,560 ریال پرداخت شده 10:45:59 96/03/03
10764 ...dehgh 153,515 ریال پرداخت شده 04:38:28 96/03/02
10763 ...reza 200,000 ریال پرداخت شده 12:39:10 96/03/02
10762 ...ad 871,395 ریال پرداخت شده 08:44:45 96/03/02
10761 ...moj 360,000 ریال پرداخت شده 01:15:41 96/03/02
10760 ...sadegh 505,000 ریال پرداخت شده 11:27:15 96/03/01
10759 ...Na 311,395 ریال پرداخت شده 10:51:45 96/03/01
10758 ...saybe 188,940 ریال پرداخت شده 02:08:02 96/03/01
10757 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 10:58:57 96/03/01
10756 ...pioneer2 2,280,000 ریال پرداخت شده 11:56:05 96/02/31
10755 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 12:19:02 96/02/31
10754 ...dilbil 600,000 ریال پرداخت شده 11:31:38 96/02/30
10753 ...goa 157,815 ریال پرداخت شده 12:49:31 96/02/30
10752 ...reza 150,000 ریال پرداخت شده 12:46:22 96/02/30
10751 ...goa 155,015 ریال پرداخت شده 09:32:42 96/02/29
10750 ...patog 2,342,330 ریال پرداخت شده 09:31:32 96/02/29
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5534969189 ریال