لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
10836 ...dilbil 600,000 ریال پرداخت شده 11:32:43 96/04/02
10835 ... 150,000 ریال پرداخت شده 01:38:44 96/04/02
10834 ...goa 506,344 ریال پرداخت شده 04:43:34 96/04/01
10833 ...rezase 151,090 ریال پرداخت شده 02:51:00 96/04/01
10832 ...ali-jabb 480,000 ریال پرداخت شده 04:55:45 96/04/01
10831 ...sina-jabb 960,000 ریال پرداخت شده 04:53:16 96/04/01
10830 ...pioneer2 2,800,000 ریال پرداخت شده 01:16:58 96/04/01
10829 ...Salar.khas 740,000 ریال پرداخت شده 03:26:00 96/03/31
10828 ...sadegh 459,934 ریال پرداخت شده 01:11:49 96/03/31
10827 ...farsdownl 355,000 ریال پرداخت شده 08:55:35 96/03/31
10826 ...ad 182,525 ریال پرداخت شده 05:05:36 96/03/30
10825 ...mosi9 204,120 ریال پرداخت شده 07:45:32 96/03/28
10824 ...goa 278,541 ریال پرداخت شده 07:33:10 96/03/28
10823 ...ad 179,305 ریال پرداخت شده 12:59:11 96/03/28
10822 ...hame 520,000 ریال پرداخت شده 01:09:58 96/03/27
10821 ...es 1,870,000 ریال پرداخت شده 01:09:06 96/03/27
10820 ...kingmas 293,650 ریال پرداخت شده 04:00:01 96/03/26
10819 ...goa 150,000 ریال پرداخت شده 02:16:32 96/03/26
10818 ...sajja 177,430 ریال پرداخت شده 06:17:56 96/03/25
10817 ...ad 301,245 ریال پرداخت شده 01:49:15 96/03/24
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5567586348 ریال