لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
11740 ...na 1,119,000 ریال پرداخت شده 12:12:11 97/06/05
11739 ...AMIRALITEH 167,000 ریال پرداخت شده 10:15:46 97/06/03
11738 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 09:18:59 97/06/03
11737 ...es 550,000 ریال پرداخت شده 06:16:54 97/06/03
11736 ...Sajo 1,330,000 ریال پرداخت شده 05:12:05 97/06/03
11735 ...Na 265,525 ریال پرداخت شده 06:40:34 97/06/01
11733 ...omidc 1,900,000 ریال پرداخت شده 02:45:35 97/05/29
11732 ...na 1,570,000 ریال پرداخت شده 01:26:10 97/05/28
11731 ...Sajo 1,657,000 ریال پرداخت شده 01:25:53 97/05/28
11730 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 11:15:08 97/05/27
11728 ...Sajo 1,424,000 ریال پرداخت شده 10:32:45 97/05/24
11727 ...hooriyehmoha 600,000 ریال پرداخت شده 09:06:42 97/05/24
11726 ...irania 220,745 ریال پرداخت شده 12:25:59 97/05/24
11725 ...Sajo 1,468,000 ریال پرداخت شده 01:09:33 97/05/21
11724 ...omidc 1,970,000 ریال پرداخت شده 01:00:43 97/05/21
11723 ...amiri 150,955 ریال پرداخت شده 05:09:57 97/05/20
11722 ...name 500,000 ریال پرداخت شده 10:34:50 97/05/20
11721 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 10:34:06 97/05/20
11720 ...na 1,280,000 ریال پرداخت شده 12:18:31 97/05/19
11719 ...hame 545,000 ریال پرداخت شده 01:18:02 97/05/19
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 6194710453 ریال