لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
11704 ...Ma 3,100,000 ریال پرداخت شده 10:42:25 97/05/04
11703 ...Sajo 1,203,000 ریال پرداخت شده 07:28:18 97/05/02
11702 ...hoha1 200,000 ریال پرداخت شده 10:18:17 97/04/31
11701 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 09:26:53 97/04/31
11700 ...ad 932,320 ریال پرداخت شده 04:41:55 97/04/30
11699 ...dlba 401,065 ریال پرداخت شده 01:38:07 97/04/30
11698 ...Sajo 1,121,000 ریال پرداخت شده 12:26:17 97/04/29
11697 ...Ma 3,000,000 ریال پرداخت شده 03:46:40 97/04/28
11696 ...sajja 160,430 ریال پرداخت شده 09:49:35 97/04/28
11695 ...es 740,000 ریال پرداخت شده 12:12:10 97/04/28
11694 ...paeiz.1313@gmail. 280,000 ریال پرداخت شده 06:11:46 97/04/27
11693 ...Sajo 1,053,000 ریال پرداخت شده 11:05:02 97/04/26
11692 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 10:44:12 97/04/23
11691 ...pioneer2 330,000 ریال پرداخت شده 06:48:13 97/04/23
11690 ...Sajo 1,690,000 ریال پرداخت شده 10:28:47 97/04/23
11689 ...Ma 3,400,000 ریال پرداخت شده 03:21:27 97/04/21
11688 ...hoseink 505,000 ریال پرداخت شده 05:00:49 97/04/20
11687 ...Sajo 1,113,000 ریال پرداخت شده 02:42:31 97/04/19
11686 ...hame 520,000 ریال پرداخت شده 11:35:09 97/04/18
11685 ...kian_m 410,000 ریال پرداخت شده 11:09:10 97/04/18
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 6159341248 ریال