لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
11123 ...dilbil 600,000 ریال پرداخت شده 05:31:13 96/07/02
11122 ...goa 202,790 ریال پرداخت شده 03:41:51 96/07/02
11121 ...sajja 473,435 ریال پرداخت شده 12:48:17 96/07/02
11120 ...omidc 970,000 ریال پرداخت شده 02:35:28 96/07/02
11119 ...arianm 400,000 ریال پرداخت شده 10:22:39 96/07/01
11118 ...goa 460,635 ریال پرداخت شده 06:23:44 96/07/01
11117 ...ad 430,000 ریال پرداخت شده 02:00:01 96/07/01
11116 ...vahid2ava@gmail. 155,645 ریال پرداخت شده 01:34:27 96/07/01
11115 ...moj 617,257 ریال پرداخت شده 12:34:12 96/07/01
11114 ...pioneer2 2,150,000 ریال پرداخت شده 11:33:30 96/06/31
11113 ...irb 174,685 ریال پرداخت شده 09:50:05 96/06/31
11112 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 12:50:40 96/06/31
11111 ...goa 162,470 ریال پرداخت شده 11:44:35 96/06/30
11110 ...arianm 300,000 ریال پرداخت شده 11:12:00 96/06/30
11109 ...goa 192,430 ریال پرداخت شده 12:03:46 96/06/30
11108 ...Na 415,240 ریال پرداخت شده 11:03:48 96/06/30
11107 ...arianm 300,000 ریال پرداخت شده 07:03:46 96/06/29
11106 ...goa 172,130 ریال پرداخت شده 05:54:29 96/06/29
11105 ...koch 570,000 ریال پرداخت شده 05:09:21 96/06/29
11104 ...S 800,000 ریال پرداخت شده 01:41:00 96/06/29
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5687012701 ریال