لیست پرداخت ها

# کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
11400 ...es 1,105,000 ریال پرداخت شده 11:58:55 96/10/28
11399 ...Ma 4,450,000 ریال پرداخت شده 09:11:26 96/10/28
11398 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 01:24:01 96/10/28
11397 ...arianm 900,000 ریال پرداخت شده 12:53:47 96/10/28
11396 ...hooriyehmoha 750,000 ریال پرداخت شده 11:16:17 96/10/26
11395 ...rezase 184,260 ریال پرداخت شده 02:03:37 96/10/26
11394 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 07:50:55 96/10/25
11393 ...hame 525,000 ریال پرداخت شده 11:18:06 96/10/24
11392 ...arianm 900,000 ریال پرداخت شده 05:20:24 96/10/24
11391 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 06:31:56 96/10/23
11390 ...mohammad aliakb 542,000 ریال پرداخت شده 10:48:28 96/10/22
11389 ...Na 585,375 ریال پرداخت شده 10:28:18 96/10/22
11388 ...ad 570,000 ریال پرداخت شده 06:45:50 96/10/22
11387 ...arianm 1,100,000 ریال پرداخت شده 05:18:09 96/10/20
11386 ...omidc 970,000 ریال پرداخت شده 05:02:34 96/10/20
11385 ...es 1,205,000 ریال پرداخت شده 11:28:51 96/10/19
11384 ...irania 151,125 ریال پرداخت شده 11:15:23 96/10/19
11383 ...dilbil 1,000,000 ریال پرداخت شده 07:52:20 96/10/19
11382 ...omidc 960,000 ریال پرداخت شده 10:08:38 96/10/18
11381 ...pioneer2 492,138 ریال پرداخت شده 04:55:02 96/10/18
کل مبالغ واریز شده تاکنون : 5846349622 ریال